Verdwijnt jouw post ook ongeopend in een la ?

Door verschillende oorzaken of situaties kun je in financiële problemen komen.
Geldzorgen vergen emotioneel heel veel van je. Het kan leiden tot stress, slapeloosheid en zelfs lichamelijke klachten. 
Durlinger financieel beheer inroepen voor hulp brengt rust. Het is zaak om (weer) tot een gezonde financiële situatie te komen !

 

Enkele feiten op een rij

  • Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld.
  • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.
  • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.
  • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.
  • In 2015 vroegen ruim 90.000 mensen schuldhulpverlening aan.
  • Hun gemiddelde schuld is ca. € 43.000,- bij gemiddeld 14 schuldeisers

 

Zet de eerste stap !

Neem hier contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.
Tijdens dit gesprek kunnen we samen kijken welke stappen mogelijk zijn om rust te krijgen in uw financiële situatie. Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden bekijken we de diverse mogelijkheden. We brengen je daarna samen met de passende hulpverlener in jouw buurt.

 

Soorten hulp

 

Budgetcoaching

Een ervaren budgetcoach die ketenpartner is van Durlinger financieel beheer helpt met het ordenen van de administratie en geeft zo snel inzicht in je actuele financiële situatie.
Je hebt regelmatig persoonlijke contactmomenten met de budgetcoach om de actuele kwesties te bespreken.
Samen met je budgetcoach worden de nodige betalingen gedaan.
Budgetcoaching is vrijwillig en kan altijd volgens de contractvoorwaarden worden beëindigd.

Budgetbeheer

Een gekwalificeerde budgetbeheerder, die bij Durlinger financieel beheer is aangesloten als ketenpartner, neemt bij daadwerkelijk het beheer over van je financiën.
Er wordt een beheerrekening geopend waarop alle inkomsten binnenkomen. Daarnaast krijg jij een leefgeldrekening.
De beheerder betaalt vanaf de beheerrekening de vaste lasten en termijnbetalingen van betalingsregelingen die getroffen zijn met schuldeisers.
Jij ontvangt een berekend en samen overeengekomen bedrag per week aan leefgeld, dat bedoeld is voor je dagelijkse levensonderhoud.
Via online software hou je altijd zelf ook inzage in je financiën.
Een budgetbeheer overeenkomst ga je vrijwillig aan en kan altijd volgens de contractvoorwaarden worden beëindigd.

Beschermingsbewind

Wanneer de schulden problematisch zijn, omdat er teveel en/of te hoge schulden zijn, kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter.
Een beschermingsbewindvoerder, die ketenpartner is bij Durlinger financieel beheer, wordt door jouw zelf gekozen en daarna in een zitting op de rechtbank door de kantonrechter benoemd.
Een bewindvoerder heeft meer bevoegdheden richting schuldeisers om de schulden op te lossen dan een budgetbeheerder.
Verder gelden vrijwel dezelfde voorwaarden als bij budgetbeheer.
Ook hier behoud je inzage via de online software in je financiën.
Beschermingsbewind ga je ook vrijwillig aan en kan altijd op jouw verzoek, na een beschikking van de kantonrechter, worden beëindigd.

Wsnp-bewind

Wanneer er geen vooruitzicht is op de mogelijkheid om zelf de schulden te kunnen afbetalen, kan de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden aangevraagd bij de rechtbank.
Na de van toepassing verklaring door de rechter-commissaris wordt er naast de beschermingsbewindvoerder ook een Wsnp-bewindvoerder aangesteld.
Nadat er minimaal drie jaar is voldaan aan de vooropgestelde eisen van de rechter-commissaris, waaronder met name de arbeidsplicht van de onder bewind gestelde tijdens deze periode, wordt de boedel naar rato verdeeld onder de schuldeisers en zal er een vonnis met een zogenaamde “schone-lei-verklaring” worden uitgesproken door de rechter-commissaris.
Daarmee is de onder bewind gestelde schuldenvrij.

Mentorschap

Wanneer een persoon niet zelf  wil of kan beslissen over zijn of haar persoonlijke verzorging en/of medische behandeling, kan de kantonrechter met een beschikking een gekwalificeerde mentor hiervoor benoemen.
Mentoren zijn de wettelijk vertegenwoordigers en belangenbehartigers van hun cliënten. Als hun cliënten daartoe niet in staat zijn, houden zij rekening met hun wensen en behoeften.
Onze mentoren zijn dus de adviseurs en de vertegenwoordigers van hun cliënten. Cliënten kunnen op integriteit vertrouwen, ook als zij dat niet meer zo kunnen uitspreken.

Verzuim management

Verzuim is een veelomvattend vraagstuk.
U bent verzekerd voor de loon doorbetalingsplicht? U bent aangesloten bij een Arbo-dienst?
Heeft u daarmee alles in huis om uw medewerker goed te begeleiden? Kunt u dit vraagstuk alleen oplossen?
De bij ons aangesloten externe casemanagers helpen u. Ze nemen alle werkzaamheden die hiermee gemoeid gaan van u over zodat de relatie werkgever-werknemer zuiver blijft en u vooral ook aan al uw wettelijke verplichtingen blijft voldoen.

Externe vertrouwenspersoon

In een organisatie werken mensen. Daar waar mensen werken, zijn verwachtingen.
Als deze verwachtingen niet meer aansluiten bij het belang, kan dit voor verstoring zorgen.
Een externe vertrouwenspersoon helpt bij de verbinding tussen organisatie en mens.
Door verwachtingen aan te sluiten bij de mogelijkheden zal de organisatie én mens het plezier in de samenwerking terug vinden en behouden.

 

Deelt jouw werkgever of de uitkeringsinstantie in de kosten?

Heb je werk ?

Dan kan je werkgever een deel of de volledige kosten van budgetcoaching of budgetbeheer voor je betalen.
Werkgevers kunnen er, uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor kiezen om bij te dragen in de kosten. Echter is een werkgever hiertoe niet verplicht.
Durlinger financieel beheer kan, op jouw verzoek, je werkgever benaderen om de mogelijkheden te bespreken.
Heeft je werkgever wel al een raamovereenkomst met ons, dan kunnen we je meteen vertellen óf en zo ja, hoeveel je werkgever zal bijdragen.

Heb je geen werk en ontvang je een uitkering ?

Dan kan alleen de Gemeente waarin je staat ingeschreven, onder door haar gestelde voorwaarden, beslissen om bijzondere bijstand te verlenen om de wettelijk vastgestelde kosten voor beschermingsbewind en/of Wsnp-bewind te voldoen.
Er zal hiervoor altijd een aanvraag moeten worden gedaan bij je Gemeente.

 

Uiteraard wordt jouw privacy altijd gewaarborgd door Durlinger financieel beheer. Dossierinhoudelijke informatie wordt nooit gedeeld met derden, alleen op jouw uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek.